Muistelu

Muistelu

Kehitysvammatuki57 ry

maija.rimpilainen@kvtuki57.fi

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, heidän perheilleen ja läheisilleen tarjottavasta monipuolisesta vertaistuki-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisen toiminnan ja pysyvän asumisen palveluista.

Avainsanat:

ikääntyminen, kehitysvammaisuus, muistelu, muistisairaus
Muistelu on muistojen, kertojan ja kuuntelijan välistä vuorovaikutusta. Se voi tukea ikäihmisen itsetuntoa ja identiteettiä sekä vahvistaa itseilmaisua. Muistelua voi toteuttaa muistisairaudesta tai toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Kehitysvammainen ihminen, joka kommunikoi eleillä, ilmeillä, äänillä ja liikkeillä, voi hyötyä monia aisteja herättelevästä luovasta muistelusta. Muistiherätteitä voivat olla mm. valokuvat, tuoksut, maut ja musiikki. Muistelussa ei tarvitse “muistaa oikein”, vaan tärkeintä on, että ihminen tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään. Osaamismerkki on Kehitysvammatuki 57 ry:n tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistelutyöhön liittyvää osaamistaan. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella, joka on arvioitu Kehitysvammatuki 57 ry:n asiantuntijatiimissä.

Kriteerit

Osaamismerkin saaja osaa selittää, mikä merkitys muistelulla voi olla muistisairaalle tai kehitysvammaiselle ikäihmiselle; tietää, millaisia muistelumenetelmiä on olemassa; tietää, mitä muistiherätteet ovat ja miten niitä voi käyttää.

Viitekehykset

Sosiokulttuurinen vanhustyö

https://www.ikainstituutti.fi/

Sosiokulttuurinen vanhustyö tarkoittaa laajaa työorientaatiota, jossa hoitotyön lisäksi huomioidaan ikääntymisen ja ikäihmisen historiallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ikäihminen nähdään biologisena, fyysisenä, sosiaalisena, emotionaalisena ja kulttuurisena toimijana, joka voi ja haluaa oppia uutta koko elämänsä ajan.Kuvaile muutamalla lauseella.
Mainitse kolme menetelmää ja kuvaile, miten toteutat niitä.
Kuvaile muutamalla lauseella.
Lataa kuva suunnitelmasta tai toteutuksesta. Huomioi kuvan julkaisulupa.
- tai -