Muistikoti

Muistikoti

Kehitysvammatuki57 ry

maija.rimpilainen@kvtuki57.fi

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, heidän perheilleen ja läheisilleen tarjottavasta monipuolisesta vertaistuki-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisen toiminnan ja pysyvän asumisen palveluista.

Avainsanat:

kehitysvammaisuus, muistikoti, muistisairaus
Kehitysvammainen ihminen elää tyypillisesti suuren osan elämästään asumispalveluiden asiakkaana. Koti on muistisairaalle ja kehitysvammaiselle ikäihmiselle ympäristö, jossa hän voi elää elämäänsä toimintakyvyn rajoitteista ja sairaudesta riippumatta. Muistisairasta ja kehitysvammaista ihmistä voi auttaa ja tukea elämään hyvää elämää omassa kodissaan. Muistikodilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa muistisairas ihminen asuu tai on kuntoutuksessa tai hoidossa, sekä omaa kotia, johon muistisairas saa tukea ja palveluja (Muistiliitto 2018). Muistikoti on turvallinen, viihtyisä ja tukee asukasta tekemään itselleen tärkeitä asioita. Osaamismerkki on Kehitysvammatuki 57 ry:n tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistikotiin liittyvää osaamistaan. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella, joka on arvioitu Kehitysvammatuki 57 ry:n asiantuntijatiimissä.

Kriteerit

Osaamismerkin saaja: osaa selittää, millainen on muistikoti; osaa havainnoida muistikotia fyysisenä ympäristönä muistisairaan näkökulmasta; osaa havainnoida muistikotia aktiivisen toimijuuden ja mielekkään tekemisen näkökulmasta.

Viitekehykset

Sosiokulttuurinen vanhustyö

https://www.ikainstituutti.fi/

Sosiokulttuurinen vanhustyö tarkoittaa laajaa työorientaatiota, jossa hoitotyön lisäksi huomioidaan ikääntymisen ja ikäihmisen historiallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ikäihminen nähdään biologisena, fyysisenä, sosiaalisena, emotionaalisena ja kulttuurisena toimijana, joka voi ja haluaa oppia uutta koko elämänsä ajan.Kuvaile muutamalla lauseella.
Kuvaile muutamalla lauseella.
Kuvaile muutamalla lauseella.
- tai -