Opettajatuutori

Opettajatuutori

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

hyvinvointi, korkeakoulupedagogiikka, ohjaus, opettajatuutori, opetus, opiskelukyky, oppiminen, TAMK
Opettajatuutorointi on tärkeä osa korkeakoulupedagogikkaa. Merkin saaja osaa toimia opettajatuutorina TAMKin ohjauksen ja tuen kokonaismalliin perustuen ja osaa käyttää sen mukaisia palveluita. Osaamismerkki on osa Yhteisöllisyys ja osallistavuus korkeakoulussa-metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa TAMKin ohjauksen kehittämisryhmä.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja

 • käyttää monipuolisia ohjauksen ja tuen keinoja kiinnittääkseen opiskelijoita opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

 • tuntee tutkinto-ohjelman OPSin ja osaa tunnistaa sen merkitykselliset vaiheet opintojen sujumisen näkökulmasta osana opiskelijan ohjausta sekä hyödyntää TAMKin pedagogisia periaatteita osana tuutorointia.

 • hyödyntää TAMKin ohjauksen ja tuen kokonaismallia opettajatuutorin tehtävässä.

 • hallitsee kohtaamisen, varhaisen välittämisen ja tunnistaa ohjattavien moninaisuuden ja kunnioittaa sitä ohjaustilanteissa.

 • käyttää opiskelijahallintajärjestelmiä opiskelijoiden opintojen etenemisen seurantaan ja tunnistaa opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskustelujen merkityksen.

Arviointikriteerit

Merkin saaja

 • tukee omalla toiminnallaan opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

 • tuntee tutkintosäännön, OPSin ja TAMKin pedagogiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.

 • tuntee TAMKin ohjauksen ja tuen kokonaismallin ja osaa toimia opettajatuutorin tehtävässä.

 • ymmärtää kohtaamisen merkityksen ja soveltaa työssään varhaisen välittämisen ja puheeksi ottamisen mallia.

 • hallitsee opiskelijahallintajärjestelmiä opintojen suunnittelussa ja opintojen etenemisen seurannassa.

Osaamisen osoittaminen

Laadi työparin tai -ryhmän kanssa opettajatuutoroinnin mind map tai jokin muu visuaalinen tuotos, jossa jäsennät toimintaasi ja omaa arvopohjaasi opettajatuutorina. Sisällytä tuotokseen ainakin seuraavia asioita:

 • miten opettajatuutorina tuet opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskelijayhteisöön
 • miten ohjausta määrittävät viralliset dokumentit (esim. tutkintosääntö, OPS, pedagogiset periaatteet) näkyvät toimiessasi opettajatuutorina
 • miten ohjaat ja tuet opiskelijaa opintojen eri vaiheissa
 • mitä ohjauksellisia työkaluja käytät opettajatuutorina toimiessasi

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin. Jokainen mind mapin (tai muun tuotoksen) laadintaan osallistunut palauttaa oman osaamismerkkihakemuksen ja siinä on mainittava osaamisen osoittamiseen osallistuneet henkilöt.

Voitte hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja. Hyödyntäkää myös aiemmin hankittua osaamista.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

TAMKin periaatteet, toimintaohjeet ja aineistot

Opiskelijan kohtaaminen

Työkaluja opettajatuutorin työn tueksi

Kirjallisuutta ja muuta täydentävää lähdeaineistoa ohjausosaamisen syventämiseksi:- tai -