Yhdenvertaisuuden edistäjä


Yhdenvertaisuuden edistäjä

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

antirasismi, ennakkoluulo, etninen, korkeakoulupedagogiikka, polarisaatio, rakenteellinen, rasismi, rodullistaminen, syrjintä, TAMK, vihapuhe, yhdenvertaisuus
Merkin saaja on omaksunut yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon perustuvan työotteen ja ymmärtää sen merkityksen rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä. Merkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu. Merkki on osa Työelämän kehittämisasiantuntijuus korkeakoulussa -metamerkkiä.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

  • ymmärtää oman roolinsa vaikutukset yhdenvertaisuuden rakentumiseen korkeakouluyhteisössä ja muissa työelämän toimintaympäristöissä

  • tunnistaa työelämän rasistisia rakenteita ja pyrkii muuttamaan niitä

  • puuttua epäasialliseen käytökseen ja syrjintään

  • soveltaa ristiriitatilanteiden ratkaisuihin erilaisia toimintatapoja ja periaatteita.

Arviointikriteerit

  • tunnistaa yhdenvertaisuuden esteitä ja edistäjiä omassa toiminnassaan, korkeakouluyhteisössä ja työelämän toimintaympäristöissä

  • esittää keinoja muuttaa työelämän syrjiviä ja rasistisia rakenteita oman toiminnan avulla

  • ymmärtää oman roolinsa merkityksen yhdenvertaisuuden edistäjänä

  • käyttää ristiriitatilanteiden ratkaisuissa tunnistettuja periaatteita ja toimintatapoja.

Osaamisen osoittaminen

Perehdy alla lueteltuihin oppimisresursseihin. 

Kuvaile aito tai kuvitteellinen tilanne liittyen epäasialliseen ja syrjivään käytökseen työyhteisössäsi. Tilanne, jonka olet kokenut tai olisit voinut kokea, ja jonka ratkaisu jäi mielestäsi vaillinaiseksi tai mahdollinen ratkaisu ei ollut yksiselitteinen.

Kuvaile oppimisresursseihin tai aiempaan osaamiseesi perustuen, miten tilanne olisi pitänyt ratkaista ja miten voisit jatkossa ennaltaehkäistä tällaisten tilanteiden syntymisen ja toimia aktiivisesti yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kuvaile myös, miten ja mihin opintojaksoon liittyen voisit välittää tätä osaamista opiskelijoille tai millaista osaamisen kehittämistä työyhteisössä aiheeseen liittyen tarvittaisiin. Pohdi kuvauksessasi myös, miksi teeman esiin nostaminen opiskelijoille tai työyhteisösi tasolla on tärkeää.

Huomioi, että kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy dokumentissasi. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Rasismi ja antirasismi periaatteina ja tekoina

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - THL

Testaa tietosi antirasismista

Oppimateriaalia- tai -