Tulevaisuuden ennakoija

Tulevaisuuden ennakoija

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

ennakointi, ennakointimenetelmät, korkeakoulupedagogiikk, muutosvoimat, osallistaminen, TAMK, tulevaisuuden, tulevaisuus
Merkin saaja ymmärtää tulevaisuuden ennakoinnin merkityksen ja on tutustunut tulevaisuuden ennakointimenetelmiin ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan. Merkki on osa Työelämän kehittämisasiantuntijuus korkeakoulussa -metamerkkiä. Merkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • tunnistaa ennakoinnin peruskäsitteet

  • löytää ja käyttää ennakointitiedon lähteitä

  • ymmärtää osallistamisen merkityksen tulevaisuuden ennakoinnissa

  • soveltaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä opetuksessaan tai hanketyössään.

Arviointikriteerit

Merkin saaja

  • kuvaa tulevaisuuden ennakointiin liittyvät peruskäsitteet

  • kerää tietoa ja yhdistää sitä omaan alaansa ja työrooliinsa

  • kuvailee eri toimijoiden osallistumisen merkitystä tulevaisuuden ennakoinnissa

  • toteuttaa ennakoinnin työpajan tai harjoituksen omassa opetuksessaan tai hanketyössään.

Osaamisen osoittaminen

Perehdy alla lueteltuihin oppimisresursseihin.

Laadi tiimissä, työparin tai -ryhmän kanssa omaan opetukseen sisältyvä tulevaisuuden ennakoinnin työpaja tai -harjoitus. Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa työpajan työyhteisössä tai laatia suunnitelman ennakointitietoa hyödyntävästä oppimistilanteesta. Kuvaile työpajan suunnittelu, toteuttaminen ja arvioi sen onnistumista ja antia.

Osaamisen osoittamisessa on myös mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.

Jokainen työpajan tai harjoituksen suunnitteluun osallistunut palauttaa oman osaamismerkkihakemuksen ja siinä on mainittava osaamisen osoittamiseen osallistuneet henkilöt.

Huomioi, että kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy dokumentissasi.  Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Tulevaisuuden ennakointia, megatrendejä ja tulevaisuuden tutkimusta

Tulevaisuuden ennakoinnin toteutustapoja- tai -