Opettaja verkosto-osaajana

Opettaja
verkosto-osaajana

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

Korkeakoulupedagogiikka, opetus, osaaminen, TAMK, verkostot
Korkeakouluopetuksen kehittämisosaaminen verkostoja hyödyntämällä ja niissä toimimalla. Merkin saaja osaa luoda ja kehittää alansa työelämäverkostoja oman osaamisensa kehittämiseksi sekä opetuksensa tueksi. Osaamismerkki on osa Työelämän kehittämisasiantuntijuus korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • kuvata, perustella ja arvioida verkostoyhteistyön hyödyt opiskelijoiden, yhteistyötahojen sekä oman toimintansa ja edustamansa koulutusalan näkökulmasta

  • muotoilla ja kehittää erilaisia tapoja työelämän kanssa toteutettavalle yhteistyölle osana edustamansa koulutusalan toiminnan kehittämistä

  • rakentaa opetusta kehittäviä verkostoja

  • muotoilla ja kehittää verkostoyhteistyössä toteutettavan opetuksen opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä.

Arviointikriteerit

Merkin saaja 

  • tunnistaa ja perustelee verkostoyhteistyön mahdollisuudet omassa toiminnassaan

  • edistää omalla toiminnallaan työelämäyhteistyötä ja verkostojen rakentumista omassa opetustyössään ja koulusalansa kehittämisessä

  • kuvaa oman työnsä kannalta tärkeimmät verkostot ja niiden kehittämistarpeet

  • muotoilee työelämäyhteistyössä toteutettavalle opetukselleen soveltuvat opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät.

Osaamisen osoittaminen

Laadi tiimissä, työparin tai -ryhmän kanssa visio verkostoyhteistyön tavoitetilasta koulutusalan opetuksessa sekä tiekartta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Voit soveltaa tehtävää myös hanketyöhön sopivaksi ja voit osoittaa osaamisesta hankeverkoston näkökulmasta.

Kuvaa vision ja tiekartan laadinnassa myös perustelut eri tahojen (opiskelijat, yhteistyötahot, oma toiminta ja koulutusala) verkostoyhteistyössä tavoiteltaville hyödyille. Kuvaile konkreettisin teoin ja toimin, miten tiekarttaa aletaan toteuttaa esimerkiksi opintojakson toteutussuunnitelmassa tai uuden hankesuunnitelman laadinnassa.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin. Jokainen vision ja tiekartan laadintaan osallistunut palauttaa oman osaamismerkkihakemuksen ja siinä on mainittava osaamisen osoittamiseen osallistuneet henkilöt.

Osaamisen osoittamisessa on myös mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Miksi verkostotyötä: 

Verkostot opettajan työssä:

Työelämäyhteistyö:

Esimerkki työelämälähtöisten projektien toteuttamisesta oppimisessa:- tai -