Opettaja yhteisöllisyysosaajana

Opettaja
yhteisöllisyysosaajana

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

innovointi, korkeakoulupedagogiikka, osallistavuus, TAMK, yhteisöllisyys
Opettajan yhteisöllisyyttä edistävä toiminta opiskelijoiden, kollegoiden ja TKIO-toimijoiden parissa. Osaamismerkki on osa Yhteisöllisyys ja osallistavuus korkeakoulussa metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

 • tunnistaa oman osaamisensa ja merkityksellisyytensä osana korkeakoulun oppimisyhteisöä
 • ymmärtää ryhmädynamiikan merkityksellisyyden osana korkeakoulun oppimisyhteisön kehittymistä
 • hyödyntää opiskelijoiden moninaisuutta oppimiskulttuurin edistäjänä
 • soveltaa tietojaan ja taitojaan TAMKin TKIO-toiminnan yhteisöllisessä edistämisessä

Arviointikriteerit

Merkin saaja

 • kuvaa omia yhdessä tekemisen vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan osana opiskelija- ja opettajayhteisöä
 • perehtyy oppimisen sosiaaliseen luonteeseen ja pohtii sen merkitystä hyvinvoinnin edistämiseen omalla opetusalallaan
 • pohtii osallistavan toimintatavan käyttämisen etuja ja haittoja omalla opetusalallaan oppimisyhteisön hyvinvoinnin kannalta
 • tekee arviointikriteereihin perustuen opiskelijoiden ja kollegan kanssa yhteistyössä oppimisyhteisön hyvinvointia parantavan ehdotuksen ja esittelee tai jakaa sen sopivassa ympäristössä.

Osaamisen osoittaminen

Perehdy alla lueteltuihin oppimisresursseihin. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista. Esittele em. suunnitelma, malli tai käytänne yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämisestä (esim. linkki malliin tai tallenne esittelytilanteesta). Tämä merkki täytyy tehdä yhdessä työparin, ryhmän tai tiimin kanssa. Jokainen jättää oman sähköisen hakemuksensa. Ilmoita hakemuksessa osaamisen osoittamiseen osallistuneet henkilöt.

Eteneminen:

 1. itsenäinen työskentely

Perehdy arviointikriteereihin ja omaan osaamiseesi niihin liittyen. Verkostoidu kollegan, ryhmän tai tiimin kanssa.

 1. yhteistyöskentely

Laatikaa kokemuksenne ja keskustelunne pohjalta omalle opetusalallenne oppimisyhteisön hyvinvointia ja osallisuutta hyödyntävä, perusteltu ehdotus ja esitelkää se esimerkiksi osaamisyksikön kehittämispäivässä, tiimikokouksessa tai projektikokouksessa. Kirjaa dokumenttiin mukaan se, missä ehdotus on esitelty/mihin se on jätetty. Voitte esimerkiksi rakentaa mallin opettajatiimin opetustoiminnan kehittämiseen, koota opiskelijoiden ryhmäytymistä edistäviä keinoja, pohtia opiskelijoiden osallistamista opetuksen toteuttamiseen tai rakentaa ”huolialustan”, jonne opiskelijat voivat tuoda oppimisen esteitään anonyymisti.

Ehdotuksen rakenne

 1. Ehdotuksen nimi

 2. Tausta ja tarve Taustoittakaa ehdotusta opiskelijoiden ja verkostojen näkökulmilla sekä muilla arviointikriteereihin tuottamillanne ja olemassa olevilla aineistoilla. Kertokaa ehdotuksessa, mikä on kunkin oma rooli ja vahvuus ehdotuksen mukaisen toiminnan edistämisessä.

 3. Ehdotuksen kuvaus Mitä tehdään, kenen kanssa, miten ja milloin.

 4. Osallistujat Mikä on oma roolinne toteutuksessa. Pohtikaa, keitä muita tarvittaisiin, mihin tehtäviin ja osa-alueisiin heitä hyödynnettäisiin.

 5. Arviointi Arvioikaa lopuksi ehdotuksen onnistumisen esteitä ja edistäjiä: mikä vaikeuttaa ehdotuksen etenemistä, miten ongelmia voidaan ylittää, mitä pitää tapahtua, että ehdotus saadaan etenemään.

Käyttäkää luovuutta, innovatiivista ja ratkaisukeskeistä työotetta.

Voit hyödyntää tai edelleen kehittää myös aiemmin tekemääsi ehdotusta tai hankeideaa.

Huomioi, että kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy dokumentissasi. Palauttakaa jokainen oma osaamismerkkihakemus liitteineen.

Oppimisresurssit

Opettajana yhteisössä

Ryhmädynamiikka

Opiskelijoiden osallisuus

Osallistavat menetelmät

Hyödynnä myös Oppimislähtöiset opetusmenetelmät - osaamismerkin resursseja.- tai -