Kansantanssin ohjaaja

Kansantanssin ohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

harrastus, kansantanssi, kulttuuri, nuorisoseurat, ohjaaja, ohjaajakoulutus, tanssi, vapaaehtoinen
Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot Laajuus: 3 op Koulutuksen ja digitaalisen osaamismerkin kuvaus: Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot perehdyttää suomalaisen kansantanssin tekniikkaan ja sen opettamiseen, suomalaiseen kansanperinteeseen, ryhmän toimintaan ja sen ohjaamiseen sekä harrastustoiminnassa kasvattajana toimimiseen. Koulutuksesta saa myös valmiuksia kansantanssialan ammatilliseen koulutukseen hakeutumiselle. Perusopinnot koostuu 2-3 kontaktiviikonlopusta, verkko-opinnoista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Opinnot ovat laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se toteutetaan noudattamalla neljään osa-alueeseen jaettua opetussuunnitelmaa: - Orientoituminen opintoihin - Osaava ohjaaja - Kansantanssin tuntija ja taitaja - Osaava kansantanssin ohjaaja Kansantanssin ohjaajakoulutus perustuu näkemykseen, jossa ihmiset ymmärtävät maailmaa omaksumalla tietoa ympäristöstä ja yhdistämällä sitä jo olemassa oleviin käsityksiinsä ja tietoihinsa. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat ratkaista ohjaustilanteissa eteen tulevia ongelmia. Heillä on valmiuksia toimia omaehtoisesti sekä arvioida ja kehittää omia ohjaajan taitojaan. Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja haluaa sitoutua ja osallistua jonkin kansantanssijärjestön toimintaan ohjaajana.

Kriteerit

Merkin voi suorittaa osallistumalla opetussuunnitelmassa määriteltyyn lähi- ja verkko-opetukseen sekä suorittamalla kuhunkin opintojaksoon liittyvät itsenäiset tehtävät.

ORIENTOITUMINEN OPINTOIHIN

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet:

 • työstää henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaajakoulutuksen rakenteen pohjalta
 • suunnitella omaa ohjaajapolkua tukevia opintoja sekä arvioida ja kehittää itseään ohjaajana itsereflektion kautta
 • ymmärtää, miksi ryhmäytyminen on tärkeä osa ryhmän toimintaa
 • valita ja ohjata ryhmälle sopivia erilaisia tutustumis -ja ryhmäyttämisharjoitteita
 • tuntea oman järjestön keskeiset arvot ja ymmärtää kansantanssialan järjestökentän moninaisuuden

OSAAVA OHJAAJA

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet:

 • toimia kansantanssin ohjaajan roolin ja tehtävien mukaisesti
 • soveltaa oppimisen ja opettamisen keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä ohjauksessa
 • ymmärtää ryhmän kehitysvaiheita sekä ryhmän kanssa toimimiseen liittyvistä asioista
 • ymmärtää, millaisia haasteita ja ryhmäilmiöitä ryhmänohjaajana voi tulla vastaan
 • toimia erilaisissa tilanteissa ryhmän tarvitsemalla tavalla
 • muodostaa oppijoille kannustavaa ja rakentaa oppimista tukevaa palautetta
 • ottaa vastaan palautetta ja kehittää sen avulla omaa toimintaa
 • löytää omia vahvuuksia ja hyödyntää niitä ohjaajana toimimiseen
 • toimia ohjaajalta edellytettävien eettisten periaatteiden pohjalta
 • ymmärtää elinikäisen kehittymisen tärkeyden
 • toimia yleisimmissä ohjaustilanteissa vastaan tulevissa ensiapua vaativissa tilanteissa
 • huolehtia turvallisen tilan ja ilmapiirin luomisesta

KANSANTANSSIN TUNTIJA JA TAITAJA

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet:

 • tunnistaa ja tanssia kansantanssin liikekieleen kuuluvat yleisimmät askelikot, kuviot, otteet ja vakio-osat
 • soveltaa kansantanssin terminologian tärkeimpiä termejä
 • kehittää omaa kansantanssitekniikkaa
 • hyödyntää Nuorisoseurojen tuottamaa kansantanssin opetussuunnitelmaa suunnittelutyönsä tukena

OSAAVA KANSANTANSSIN OHJAAJA

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet:

 • tulkita tanssien kirjallisia ohjeita (Tanhuvakka), tunnistaa tanssin rakenteen ja opettaa tanssin ohjeiden perusteella
 • analysoida, yhdistellä ja varioida yleisimpiä kansantanssiaskelikkoja sekä otteita ja vakio-osia ja ymmärtää analysoinnin osana opetuskehittelyjä
 • rakentaa mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia analysoinnin pohjalta
 • yhdistää ja varioida askelikkoja, kuvioita ja otteita, sekä opettaa niitä mielekkäällä tavalla
 • suunnitella omia askelikkosarjoja
 • huomioida kunkin yksilön ja ryhmän tarpeet ohjelmistonsuunnittelussa
 • soveltaa kausi- ja jaksosuunnittelun periaatteita sekä yksittäisen harjoituskerran rakennetta käytännössä
 • suunnitella lyhyemmän ja pidemmän välin toimintaa niin, että se tukee ryhmän oppimisprosessia
 • esitellä, mitä kehonhuoltoon sisältyy ja sisällyttää kehonhuollon harjoitteita mielekkäällä tavalla osaksi tanssiharjoitusta
 • osoittaa hyvä tanssiasento
 • erotella yleisimmät kansanmusiikin rytmilajit ja tietää, miten musiikkia analysoidaan
 • tulkita rinnakkain tanssiohjetta ja nuottia
 • antaa tasa- ja kolmijakoisen lähtökäskyn musiikin päälle ja ilman musiikkia
 • hyödyntää musiikkia oppimista tukevalla tavalla
 • soveltaa musiikin käytön perusperiaatteita osana opetustapahtumaa ja esityskokonaisuutta

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaLiitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
- tai -