Nykytila - Kohti Hiilineutraalia Koulua

Nykytila - Kohti Hiilineutraalia Koulua

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilijalanjälki, hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja (oppilaitos) osaa arvioida koulun ilmastokuntoa eri osa-alueilla ja tunnistaa siihen tarvittavat oleelliset toimijat ja tietolähteet. Nykytila-arvioinnin suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja jatkokehitykseen osallistetaan koko yhteisö ja se liitetään osaksi koulun toimintaa. Nykytila-merkki on 2/4-osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastolukiot -hanke, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit:

Merkin saaja (oppilaitos)

  • tunnistaa hiilijalanjäljen selvittämiseen tarvittavat tietolähteet ja toimijat
  • osaa laatia suunnitelman nykytila-arvioinnista
  • arvioida koulun nykytilan ja selvittää oppilaitoksen ilmastotyön kehittämiskohteet
  • osaa sisällyttää nykytila-arvioinnin osaksi koulun toimintaa ja osallistaa mukaan eri toimijoita ja päätöksentekoa

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja (oppilaitos) on osoittanut osaamisensa vastaamalla merkkihakemuksen kaikkiin kysymyksiin TAI osoittamalla vastaavat tiedot liitetiedostoilla.

Osaamismerkkiperhe:

Nykytila - Kohti Hiilineutraalia Koulua -merkki on osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä, joka koostuu yhteensä neljästä merkistä. Se on tarkoitettu oppilaitosten tiekartan luomiseen kohti hiilineutraaliutta ja on osa Koulun korjausopas -sivustoa. Merkkiperhe on kehitetty Ilmastolukiot-hankkeessa vuosina 2021-2022 ja se on tarkoitus saada valtakunnalliseen käyttöön pilottivuoden testauksen jälkeen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja Oulun kaupunki.

Viitekehykset:

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Mitä koulun nykytila meille kertoo? Mihin asioihin pystymme vaikuttamaan, mitkä asiat ovat lukittuja?

Tämä merkki koostuu nykytila-arvioinnin:

  • suunnittelusta,
  • toteutuksesta ja
  • yhteisestä tilannekuvasta.

Tässä merkissä luodaan kokonaiskuva nykytilanteesta ja reitit-osiossa laaditaan tarkemmat suunnitelmat nykytilasta kohti visiota.

Voitte laatia kaikista kysymyksistä yhteisen tiedoston ja palauttaa sen liitetiedostona tai lisätä vastaukset vastauslaatikoihin. Tallentakaa itsellenne varmuuskopio vastauksista.

Tarvittavat tiedostot löydätte Nykytila-sivuilta:

  • Excel-laskuri hiilijalanjäljen laskemiseen (ruoka, liike, infra)
  • Asenne-kyselypohja
  • Pikakatsastuslomake koulun ilmastokunnon kartoittamiseen

Lisäksi voitte halutessanne perehtyä HAMK-opiskelijoiden toteuttamaan Ilmastolukioiden nykytilakartoituksen loppuraporttiin, josta näette esimerkkejä muutamasta pilottikoulusta. Se löytyy toistaiseksi vasta Ilmastolukiot-Teamsistä. Lisätietoja koulun päästöistä löytyy Korjausoppaan Taustaoppaasta. Kannattaa myös tutustua Kannaksen lukion hiilijalanjälkiraporttiin.


I: NYKYTILA-ARVIOINNIN SUUNNITTELU Tässä osiossa tehdään suunnitelma nykytila-arvioinnista ja linkitetään se koulun muuhun toimintaan. Perehtykää ensin Nykytila-sivuilta löytyviin materiaaleihin (linkit yllä). Valitkaa koulunne resurssien perusteella joko A, B tai molemmat. Vaihtoehto A: Pikakartoitus. Vaihtoehto B: Päästölaskenta.

Vaihtoehto B lisäkysymys: Valitsetteko päästölaskentaan mukaan vain keskeisimmät avainluvut vai menettekö tarkemmin yksityiskohtiin kaikissa osioissa?
Huomioikaa esim. yhteydet laajempaan koulun keke-suunnitelmaan, koulun vuosisuunnitelmaan ja muihin kehityshankkeisiin sekä nykytila-arvioinnin toteutus jatkossa. Mikäli teette nyt vain kartoituksen, sopikaa päästölaskennan toteutuksesta.
Huom. Sopikaa yhteinen jakamisalusta tiedoille. Tietoja voi kirjata esim. pikakatsastus-taulukkoon.

II: NYKYTILA-ARVIOINNIN TOTEUTUS Edetkää suunnitelmanne toteutusvaiheeseen: tehkää edellä valitsemanne vaihtoehdon mukaisesti A-pikakartoitus (kaikki osiot katsastuslomakkeen avulla) tai B-tarkempi arvio (ruoka, liike ja infra Koulun hiililaskurin avulla sekä asenne kyselyn avulla). Jos päästötietoja ei ole kaikkiin valitsemiinne avainlukuihin saatavissa, päivittäkää aiemmin laatimaanne suunnitelmaa etenemisestä niiden suhteen. Voitte vastata erillisellä liitetiedostolla (esim. teidän koulunne Koulun hiililaskuri-Excel) tai oheisiin vastauslaatikoihin.

III: YHTEINEN TILANNEKUVA Raportoikaa seuraavaksi, kuinka tehdystä kartoituksesta on viestitty tai aiotaan viestiä muille.

- tai -