Användning och administration av applikationer

Användning och administration av applikationer

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Creator

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Tags:

digitalafärdigheter, kontorsapplikation, OsuvatTaidot, tabellräkning, textbehandling
Den som får kompetensmärket väljer och använder de mest ändamålsenliga kontorsprogrammen för studie- och/eller arbetsuppgifter.

Den som får märket kan

  • välja och använda ordbehandlings- och tabellberäkningsapplikationer
  • identifiera olika filformat
  • framställa textdokument enligt standarden
  • framställa kalkyltabeller och utnyttja beräkningsformler för att beräkna uppgifter
  • behandla och överföra information i olika former

Påvisande av kunnande

Innehavaren av märket har visat sin kompetens med en separat ansökan.

Riksomfattande kompetensteckensystemet

Det riksomfattande kompetensteckensystemet har utvecklats i det ESF-finansierade projektet Osuvat Taidot (2019-2021).


Fyll i den bifogade ansökningsblanketten och svara på frågorna i blanketten.

Om du svarar rätt på frågorna blir du beviljad ett digitalt kompetensmärke (Open badge) för ditt kunnande i Användning och administration av applikationer.


1) Välj en (1) ordbehandlingsapplikation och öppna ett nytt dokument. 2) Gör ett textdokument enligt mallen och instruktionerna. 3) Spara textdokumentet på den egna enheten eller i en molntjänst. 4) Bifoga textdokumentet som du sparat till din ansökan om kompetensmärke.
Kom ihåg att kontrollera filens delningsinställningar innan du delar länken.
1) Välj en (1) kalkylapplikation och öppna ett nytt kalkylblad. 2) Gör ett kalkylblad enligt mallen och instruktionerna. 3) Spara kalkylbladet på den egna enheten eller i en molntjänst. 4) Bifoga filen du sparat till din ansökan om kompetensmärke.
Kom ihåg att kontrollera filens delningsinställningar innan du delar länken.
- eller -