Sökning och utvärdering av information

Sökning och utvärdering av information

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Creator

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Tags:

informationssökning, OsuvatTaidot, sökmotorer, sökord, upphovsrätt, utvärdering
Den som får kompetensmärket kan söka information i digitala miljöer, bedöma informationens tillförlitlighet och beakta upphovsrättens betydelse.

Den som får märket kan

  • söka information i digitala miljöer (sökord, sökmaskiner)
  • söka information i olika format (text, bild, video)
  • bedöma det digitala innehållets tillförlitlighet
  • identifiera hur upphovsrätten anknyter till information och informationsdelning

Påvisande av kunnande

Innehavaren av märket har visat sin kompetens med en separat ansökan.

Riksomfattande kompetensteckensystemet

Det riksomfattande kompetensteckensystemet har utvecklats i det ESF-finansierade projektet Osuvat Taidot (2019-2021).


Fyll i den bifogade ansökningsblanketten och svara på frågorna i blanketten.

Om du svarar rätt på frågorna blir du beviljad ett digitalt kompetensmärke (Open badge) för ditt kunnande i Sökning och utvärdering av information.


- eller -