Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä

Ohjaajana
monikulttuurisessa
vapaaehtoistyössä

KSL-opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, joka kouluttaa ja tukee järjestöjä koulutuksen ja konsultaation keinoin tuottaen työkaluja kehittymiseen. Koulutustoimintamme edistävät sekä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

Koulutuksemme liittyvät järjestölliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen oppimiseen. KSL tarjoaa järjestöille tukea kurssien ja opintokerhojen toteuttamiseen, järjestää ammatillista tutkintotoimintaa, toiminnallista lukutaitokoulutusta, tuottaa julkaisuja ja edistää kulttuuriaktivismia.

Avainsanat:

järjestöt, monikulttuurisuus, ohjaus, osallisuus, saavutettavuus, vapaaehtoistyö, vuorovaikutustaidot
Osaamismerkin saaja on perehtynyt vapaaehtoistyöhön osallisuuden, kotoutumisen ja saavutettavuuden näkökulmista.

Kriteerit

Osaamismerkki on KSL-opintokeskuksen tunnustus henkilölle, joka on osoittanut hallitsevansa Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -verkkokurssin (2 op) sisältöihin liittyvät osaamistavoitteet.

Merkin saaja osaa: 1. Hahmottaa vapaaehtoistyön ja yhteisöjen merkityksen osallisuuden vahvistajina. 2. Kuvata kohtaamistaitojen sekä oman taustan ja toiminnan vaikutusta ohjaustyöhön. 3. Selittää miten tukea, tunnistaa ja tunnustaa oppimista vapaaehtoistyössä. 4. Rakentaa oman yhteisön saavutettavuutta.

Merkin saajan osaaminen on osoitettu soveltavista tehtävistä koostuvalla hakemuksella, joka on arvioitu KSL-opintokeskuksessa.

Verkkokurssi ja osaamismerkki on kehitetty OppiJana-hankkeessa, jossa vahvistetaan nuorten työelämäyhteyksiä ja -taitoja vapaaehtoistyön kautta.


Tämän hakemuksen täyttämällä haet Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -osaamismerkkiä. Osaamismerkkiä voi hakea aiemmin kertyneen osaamisen pohjalta tai perehtymällä Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -verkkokurssin sisältöihin. Verkkokurssin laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa 54 tunnin työmäärää.

Merkkihakemus koostuu neljästä verkkokurssin teemoihin liittyvästä tehtävästä. Verkkokurssin pohdintatehtävät auttavat osaamismerkkitehtävien tekemisessä.

Kirjoita vastauksesi tehtäviin hakemuslomakkeeseen tai palauta ne liitetiedostona.

Merkkihakemuksesi arvioidaan KSL-opintokeskuksessa asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Käytäthän hakiessa sellaista sähköpostiosoitetta, joka on sinulla pysyvästi käytössä.


Tehtävä 1. Osallisuus ja kaksisuuntainen kotoutuminen A. Mieti jotain järjestöä, jossa toimit tai muuta yhteisöäsi kuten työ-, opiskelu- tai harrastusyhteisö. Miten toiminnassa voisi edistää maahan muuttaneiden osallisuutta? B. Miten vapaaehtoistyö voi edistää kaksisuuntaista kotoutumista?

Tehtävä 2. Oman toiminnan ja taustan vaikutus ohjaustoiminnassa A. Tarkastele etuoikeuksien kehää tai tee teflon-testi: https://peda.net/ksl/monikulttuurisen-vapaaehtoistyon-ohjaami/kohtaaminen-ja-ohjaaminen Pohdi, miten oma asemasi ja taustasi vaikuttaa siihen, miten sinut kohdataan? B. Mitkä ovat vahvuutesi ja haasteesi monikulttuurisen vapaaehtoistyön ohjaajana?

Tehtävä 3. Vapaaehtoistyössä oppiminen Mieti jotain järjestöä, jossa toimit tai muuta yhteisöäsi kuten työ-, opiskelu- tai harrastusyhteisö. - Millaista osaamista toiminnassa syntyy? - Miten osaamista tunnistetaan? Tapahtuuko se rakenne- vai yksilölähtöisesti? Miten ihmisten vahvuudet otetaan huomioon? - Miten osaamista tunnustetaan?  - Miten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voisi kehittää?

Tehtävä 4. Toiminnan saavutettavuus Mieti jotain järjestöä, jossa toimit tai muuta yhteisöäsi kuten työ-, opiskelu- tai harrastusyhteisö. A. Millä tavalla toimintaan tullaan mukaan tällä hetkellä? Mitkä tekijät edistää toiminnan saavutettavuutta? Mitkä voivat olla saavutettavuuden esteenä? B. Millaisilla keinoilla toimintaa voisi tehdä saavutettavammaksi erityisesti maahan muuttaneille? C. Mitä itse voisit tehdä saavutettavuuden edistämiseksi? D. Tee itsellesi 10 kohdan muistilista, miten huomioit saavutettavuuden monikulttuurisen vapaaehtoistyön ohjaajana.

Voit palauttaa vastaukset tehtäviin myös liitetiedostona.
- tai -