Visio - Kohti Hiilineutraalia Koulua

Visio - Kohti Hiilineutraalia Koulua

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, lukio, vähähiilisyys
Merkin saaja (oppilaitos) ymmärtää roolinsa ekologisessa jälleenrakennuksessa ja hiilineutraaliuteen pyrkimisessä. Koulussa osataan arvioida tarvittavia muutoksia ja niihin tarvittavia yhteistyötahoja. Vision rakentamiseen osallistetaan koko yhteisö ja viestitään siitä aktiivisesti. Visio-merkki on 1/4-osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastolukiot -hanke, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit:

Merkin saaja (oppilaitos)

  • ymmärtää tarpeen muutokselle koulun toimintakulttuurissa ja rakenteissa
  • tunnistaa roolinsa ja omat vahvuutensa osana maakuntansa ilmastotyötä
  • osaa arvioida nykyhetken ja vuoden 2030 välillä tapahtuvia muutoksia koulun ruokailun, liikkumisen, infran ja asenteen osalta
  • osaa nimetä tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit matkalla hiilineutraaliuteen
  • osaa laatia osallistavalla tavalla vision vuodelle 2030: visio yleisesti sekä eri osioiden painopisteet
  • osaa viestiä visiotyöstä koulun sisällä sekä ulkopuolelle

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja (oppilaitos) on osoittanut osaamisensa vastaamalla merkkihakemuksen kaikkiin kysymyksiin TAI osoittamalla vastaavat tiedot liitetiedostoilla.

Osaamismerkkiperhe:

Visio - Kohti Hiilineutraalia Koulua -merkki on osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä, joka koostuu yhteensä neljästä merkistä. Se on tarkoitettu oppilaitosten tiekartan luomiseen kohti hiilineutraaliutta ja on osa Koulun korjausopas -sivustoa. Merkkiperhe on kehitetty Ilmastolukiot-hankkeessa vuosina 2021-2022 ja se on tarkoitus saada valtakunnalliseen käyttöön pilottivuoden testauksen jälkeen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja Oulun kaupunki.

Viitekehykset:

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Osoittakaa osaamisenne joko vastaamalla kysymyksiin 1-10 TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytätte tehtäviä vastaavan osaamisenne.


I: VISIOINTITYÖN TAUSTALLE

II: VISION LAATIMINEN

III: YHTEINEN VISIO

- tai -