International Experience Badge (SWE)

International Experience Badge (SWE)

Tags:

internationalism, internationalism_på_hemmaplan, kulturell_kompetens, nätverkande, samarbete
Erfarenhetsmärket beviljas åt personer som har erfarenhet av internationell verksamhet. Dessa personer kan nätverka internationellt och kommunicera med människor från olika kulturer. De är intresserade av olika kulturer och den globala miljön. De vill främja vänskap över gränser.

Criteria

Den som beviljas märket

  • har deltagit i internationell verksamhet och delat med sig av sina erfarenheter på ett sätt som samtidigt främjar internationalism på hemmaplan.
  • har lärt sig nytt om kulturell mångfald.
  • kan föra dialog med människor från olika kulturer.
  • kan skapa internationella nätverk och upprätthålla dem.

Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej du som ansöker om märke!

Några viktiga saker angående ansökan om märke.

När det gäller ansökan är det viktigt att komma ihåg att alla uppgifter och eventuella bilagor är offentliga om du inte själv ändrar publiceringsinställningarna på Open Badge Passport. Kom också ihåg att följa nätetiketten i bilagorna. Undvik att lämna ut personuppgifter, och om andra personer förekommer i bilagorna till ansökan ska du be om lov att publicera de innan du fogar de till ansökan.


I vilka sammanhang har du fått internationell erfarenhet? Berätta om ert samarbete och dina erfarenheter. Vilken slags kulturell bakgrund har de människor som du träffat haft? Om dina erfarenheter anknyter till ett evenemang, berätta då också om det i korthet.
Hur kommunicerar du i internationella miljöer? Hurdana dialoger har du fört och hur har du lyckats med dem? Vad har du lärt dig om kulturell mångfald?
Hurdana internationella nätverk och personliga kontakter har du? Hur upprätthåller du dem? Ange exempel.
Beskriv en situation som krävt problemlösningsförmåga och som anknyter till dina internationella erfarenheter. Hur löste du problemet och vad nytt lärde du dig? Du kan berätta om flera situationer.
Hur har du på hemmaplan delat med dig av de nya sakerna som du lärt dig i internationella sammanhang? Hurdana internationella erfarenheter har du från ditt hemland? Ange exempel.

DINA SPRÅKKUNSKAPER: Vilka kunskaper i främmande språk har du? Bedöm din förmåga att förstå, tala och skriva främmande språk. Du kan bedöma dina kunskaper i ett språk på blanketten nedan. Om du bedömer kunskaper i flera språk kan du använda textfältet. Anvisningar finns nedan på denna blankett. Självbedömningstabellen finns på [https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid] Du kan också göra självbedömningen på webbplatsen, spara den i pdf-format och ladda upp den hit. Laddningsfunktion finns i slutet av denna blankett.

Ange ditt modersmål i textfältet ovan!

KUNSKAPER I ANDRA SPRÅK Om du vill bedöma dina kunskaper i andra språk ska du använda textfältet nedan. Ange i början av raden namnet på språket. Ange därefter dina kunskaper i underpunkterna. Till exempel: [> French: Understanding/listening: B2, understanding/reading: A1, speaking:interaction C1, speaking:prduction A1, Writing C2]

Använd detta textfält för bedömning av dina kunskaper i andra främmande språk.
Alternativt kan du göra bedömningen på webbplatsen, spara den i PDF-format och spara den här. Verktyget finns på https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sv/lp/compose

Gemensamma europeiska referensramen för språk - Skala för självbedömning HÖRFÖRSTÅELSE A1 (baspresterande språkanvändare): Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min direkta omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt. A2 (baspresterande språkanvändare): Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller mina personliga förhållanden, t.ex. information om mig själv och min familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt anställning. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden. B1 (självständig språkanvändare): Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i arbete, i skola, på fritid, osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan jag i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. B2 (självständig språkanvändare): Jag kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt följa med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant. Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå de flesta filmer där det talas standardspråk. C1 (avancerad språkanvändare): Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning. C2 (avancerad språkanvändare): Jag har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio, TV och film. Jag förstår även tal i högt tempo som det talas av en infödd under förutsättning att jag hunnit vänja mig vid den regionala variationen i språket. LÄSFÖRSTÅELSE A1 (baspresterande språkanvändare): Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, t.ex. på anslag och affischer eller i kataloger. A2 (baspresterande språkanvändare): Jag kan läsa mycket korta och enkla texter. Jag kan hitta viss information jag behöver i enkelt och vardagligt material som annonser, prospekt, matsedlar och tidtabeller. B1 (självständig språkanvändare): Jag kan förstå korta och enkla personliga brev. Jag kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och arbete. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev. B2 (självständig språkanvändare): Jag kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Jag kan förstå samtida litterär prosa. C1 (avancerad språkanvändare): Jag kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och jag uppfattar skillnader i stil. Jag kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter. C2 (avancerad språkanvändare): Jag kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt skrivet språk, även abstrakta texter som är strukturellt och språkligt komplicerade, t.ex. manualer, fackartiklar eller litterära verk. SAMTAL / MUNTLIG INTERAKTION A1 (baspresterande språkanvändare): Jag kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga. Jag kan ställa och besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden. A2 (baspresterande språkanvändare): Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet. B1 (självständig språkanvändare): Jag kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där språket talas. Jag kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser. B2 (självständig språkanvändare): Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med infödda på ett naturligt sätt. Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara mina åsikter. C1 (avancerad språkanvändare): Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa mig efter den person jag talar med. C2 (avancerad språkanvändare): Jag kan utan ansträngning ta del i vilka samtal och diskussioner som helst och därvid effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck. Jag kan uttrycka mig flytande och överföra nyanser med viss precision. Om jag ändå får svårigheter kan jag med omformuleringar kringgå dessa så smidigt att andra knappast märker det MUNTLIG PRODUKTION A1 (baspresterande språkanvändare): Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner. A2 (baspresterande språkanvändare): Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och tidigare arbetsuppgifter. B1 (självständig språkanvändare): Jag kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser, mina drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Jag kan kortfattat ge skäl och förklaringar för mina åsikter och planer. Jag kan berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva mina intryck. B2 (självständig språkanvändare): Jag kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom mina intresse- och erfarenhetsområden. Jag kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ. C1 (avancerad språkanvändare): Jag kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Jag kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats. C2 (avancerad språkanvändare): Jag kan presentera en klar och flytande beskrivning eller argumentation som i stil passar sammanhanget. Jag kan presentera en effektiv logisk struktur som hjälper mottagaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter. SKRIVA A1 (baspresterande språkanvändare): Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykort med hälsningar. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär. A2 (baspresterande språkanvändare): Jag kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar. Jag kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, t.ex. för att tacka någon för något. B1 (självständig språkanvändare): Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck. B2 (självständig språkanvändare): Jag kan skriva klar och detaljerad text inom mina intresseområden. Jag kan skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Jag kan skriva brev som framhäver den personliga innebörden av händelser och erfarenheter. C1 (avancerad språkanvändare): Jag kan uttrycka mig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren. C2 (avancerad språkanvändare): Jag kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället. Jag kan skriva komplexa brev, rapporter eller artiklar som presenterar ett ämne på ett logiskt och effektivt sätt som hjälper läsaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter. Jag kan skriva sammanfattningar och översikter över facktexter eller litterära verk. Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF): © Europeiska rådet © Europeiska unionen och Europarådet, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Common European Framework of Reference for Languages (CEF): © Council of Europe © European Union and Council of Europe, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu This grid in English: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

- or -