Pestaajan osaamismerkki

Pestaajan osaamismerkki

Avainsanat:

aloitekyky, johtamisosaaminen, joustavuus, kehittämisosaaminen, osaaminen, partio, projektiosaaminen, scout, strateginen, työelämäosaaminen, verkostoitumisosaaminen, viestintäosaaminen, vuorovaikutusosaaminen
Merkin saaja osaa pestata partiopestiin eli käydä pestikeskustelun ja perehdyttää pestatun tehtäväänsä sekä tukea pestattua pestissään.

Merkin saaja:

  1. on pestannut partiopestiin vapaaehtoisia aikuisia/vaeltajia/samoajia
  2. osaa käydä pestikeskustelun
  3. osaa käydä välipestikeskustelun ja/tai päätöspestikeskustelun
  4. osaa perehdyttää pestaamansa henkilön pestiinsä
  5. osaa antaa kehittävää ja rakentavaa palautetta pestatulle pestin aikana ja pestin päätyttyä sekä pyytää ja vastaanottaa palautetta pestatulta
  6. osaa tukea pestattua kehittymään pestissään (esimerkiksi arvioimaan omaa osaamistaan ja/tai ohjaamalla pestiin liittyvään koulutukseen tai mentorointiohjelmaan)


OHJE: Kerro tässä lyhyesti työtehtäväsi sisältö. Voit hyödyntää työtehtäväilmoituksessa ollutta tai esimiehesi antamaa työnkuvausta (pestin kuvaus).
OHJE: Kerro tähän työtehtäväsi osa-alue/tiimi.
OHJE: Tehtävän kesto muodossa: dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy.

Tehtävään liittynyt osaaminen: Aktivoi valintalaatikon osaamisalue, joka on sisältynyt tehtävääsi. Kuvaile omaa osaamistasi tältä osaamisalueelta tekstikenttään.

VIESTINTÄOSAAMINEN
OHJE: Viestintäosaamista on vuorovaikutus, kuuntelu, suullinen viestintä, kirjallinen viestintä, esiintymistaito sekä monilukutaito.
VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
OHJE: Vuorovaikutusosaamista on ristiriitatilanteiden hallitseminen, edunvalvonta, edustaminen, kriisityö, myötätunto, neuvottelutaidot, ryhmätyötaidot, sosiaalinen havainnointi, suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, tunneäly, valmennus ja työnohjaus, yhteisymmärrys sekä yhteisöllisyys.
VERKOSTOITUMISOSAAMINEN
OHJE: Verkostoitumisosaamista on verkostojen rakentaminen, tärkeiden kontaktien tunnistaminen sekä verkostoyhteyksien ylläpitäminen.
TALOUSOSAAMINEN
OHJE: Talousosaamista on laskenta, taloussuunnittelu, talousseuranta sekä varainhankinta.
JOUSTAVUUS JA ALOITEKYKY
OHJE: Joustavuutta ja aloitekykyä on avoimuus muutokselle, muutoksiin sopeutuminen, oma-aloitteisuus sekä toiminta uusissa tilanteissa.
STRATEGINEN OSAAMINEN
OHJE: Strategista osaamista on suunnittelu, analyyttinen tapa ajatella, arviointi ja palaute, ongelmanratkaisukyky, ennakointi, käsillä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen, priorisointitaito, riskien arviointi, varmistus sekä ymmärrys.
ELÄMÄNHALLINTAOSAAMINEN
OHJE: Elämänhallintaosaamista on oppimishalu ja –taito, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, ajankäytön hallinta, itsenäinen työskentely, itseohjautuvuus, itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, kokemuksesta oppiminen, kypsyys, käytännöllisyys, loogisuus, luotettavuus, motivaatio ja motivoitumisen taito, oman roolin tunnistaminen, omatoimisuus, periksiantamattomuus, positiivinen asenne, proaktiivisuus, sisäinen motivaatio, kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, sitoutuneisuus, stressitilanteissa toimiminen, tinkimättömyys, tunteiden ja stressin käsittely, vastuullisuus sekä vastuunottaminen.
JOHTAMISOSAAMINEN
OHJE: Johtamisosaamista on koordinointikyky, päätöksentekotaito, johtamistaito, taito hallita konflikteja, suunnittelu- ja organisointitaito, ammattikäytännöt työyhteisössä, asiajohtaminen, hallinnollinen valvonta ja ohjaus sekä ihmisten johtaminen.
OHJE: Kansainvälistä osaamista on kielitaito, kulttuurien kohtaaminen sekä suvaitsevaisuus.
PROJEKTIOSAAMINEN
OHJE: Projektiosaamista on organisaatiotaidot, projektien suunnittelu, projektien ohjaaminen, projektityöskentely, projektin tulosten arviointi, tapahtumien järjestäminen sekä konseptisuunnittelu.
INNOVAATIO JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
OHJE: Innovaatio- ja yrittäjyysosaamista on hahmottamiskyky, luovuus, riskinottokyky, visiointikyky, ideasta toteutukseen, innovatiivisuus, uskallus yrittää ja epäonnistua, yhteiskuntavastuu, yrittäjämäinen asenne sekä muutosherkkyys.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN
OHJE: Kestävän kehityksen osaamista on ympäristöystävällisyys, luonnon kunnioittaminen, kestävä talous & resurssiviisaus sekä globaali vastuu.
KEHITTÄMISOSAAMINEN
OHJE: Kehittämisosaamista on arviointikyky, laatutyö, palautteenantokyky, palautteen vastaanottokyky, oman osaamisen kehittäminen sekä oman työn arviointi.
MUU TYÖELÄMÄOSAAMINEN
OHJE: Voit lisätä tähän sen osaamisen, joka ei ole tullut muilla osaamisalueilla ilmi. Muuta työelämäosaamista on mm. IT-taidot, turvallisuusosaaminen, lakisääteiset vastuut sekä materiaaleista ja välineistä huolehtiminen.
OHJE: Valitse tämä, jos olet hyödyntänyt ammatillista osaamistasi pestissäsi tai jos pestisi on kasvattanut ammatillista osaamistasi. Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti todisteosiossa. Jos olet opiskelija ja aiot hyödyntää pestissä saamasi osaamisen opinnoissa, huomioithan oppilaitoksen ohjeet, kun perustelet ja erittelet osaamistasi. Näin voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen hyväksi lukua.
Missä erityisesti olet onnistunut tässä työtehtävässä?
OHJE: Kerro, mikä oli haastavaa tai millaisia vastoinkäymisiä kohtasit ja mahdollisesti onnistuit voittamaan pestin aikana.
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai “asiakkailtasi” saamastasi palautteesta.
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat ja täydentävät osaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
Arvioi omaa työyhteisöosaamistasi erityisesti vuorovaikutustaitojen näkökulmasta. (Vuorovaikutusosaamista on esimerkiksi ristiriitatilanteiden hallitseminen, edunvalvonta, edustaminen, kriisityö, myötätunto, neuvottelutaidot, ryhmätyötaidot, sosiaalinen havainnointi, suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, tunneäly, valmennus ja työnohjaus, yhteisymmärrys sekä yhteisöllisyys.)
- tai -