Osaamista vapaaehtoistyöstä

Osaamista
vapaaehtoistyöstä

Avainsanat:

aloitekyky, elämänhallintaosaaminen, innovaatio-osaaminen, johtamisosaaminen, joustavuus, kansainvälisyys, kehittämisosaaminen, kestävä_kehitys, partio, projektiosaaminen, scout, strateginen_osaaminen, talousosaaminen, työelämäosaaminen, verkostoitumisosaaminen, viestintäosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, yrittäjyysosaaminen
Merkin saaja on toiminut vapaaehtoistyöntekijänä vastuullisessa ja pitkäkestoisessa johtamis- tai asiantuntijatehtävässä osaamistaan kehittäen.

Merkin saaja:

  1. on sitoutuneesti toiminut vapaaehtoistyöntekijänä pitkäkestoisessa työtehtävässä.

  2. osaa kantaa taloudellista tai toiminnallista vastuuta.

  3. osaa tuloksekkaasti johtaa yhtä tai useampaa henkilöä tai osaa tuloksekkaasti kehittää ja jakaa asiantuntemustaan.

  4. osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehittymistään sekä osaa sanoittaa työtehtävässään vahvistuneen osaamisensa työelämän ymmärtämällä kielellä.

  5. osaa vastaanottaa palautetta sekä arvioida ja kehittää toimintaa palautteen perusteella.

  6. osaa viestiä vuorovaikutteisesti eri ympäristöissä ja erilaisissa kanavissa.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Hei merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen. 

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Millä leirillä tai vastaavassa tapahtumassa olet ollut hankkimassa osaamista vapaaehtoistyössä? Ole hyvä ja valitse listalta!
OHJE: Kerro tässä lyhyesti työtehtäväsi sisältö. Voit hyödyntää työtehtäväilmoituksessa (pesti-ilmoitus) ollutta tai pestiesihenkilösi antamaa työn- tai tehtävänkuvausta (pestikuvaus).
OHJE: Kerro tähän työtehtäväsi osa-alue/tiimi.
OHJE: Merkitse työtehtävän kesto esim. päivinä (mistä päivästä mihin päivään) tai muulla selkeällä tavalla. Suositeltavaa on käyttää muotoa pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv (tehtävän alkupäivämäärä - tehtävän loppupäivämäärä)

Työtehtävään liittynyt osaaminen: Aktivoi valintalaatikon osaamisalue, joka on sisältynyt työtehtävääsi. Kuvaile omaa osaamistasi tältä osaamisalueelta tekstikenttään. Valitse vähintään kahdeksan osaamisaluetta.

VIESTINTÄOSAAMINEN
OHJE: Viestintäosaamista on vuorovaikutus, kuuntelu, suullinen viestintä, kirjallinen viestintä, esiintymistaito sekä monilukutaito.
VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
OHJE: Vuorovaikutusosaamista on ristiriitatilanteiden hallitseminen, edunvalvonta, edustaminen, kriisityö, myötätunto, neuvottelutaidot, ryhmätyötaidot, sosiaalinen havainnointi, suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, tunneäly, valmennus ja työnohjaus, yhteisymmärrys sekä yhteisöllisyys.
VERKOSTOITUMISOSAAMINEN
OHJE: Verkostoitumisosaamista on verkostojen rakentaminen, tärkeiden kontaktien tunnistaminen sekä verkostoyhteyksien ylläpitäminen.
TALOUSOSAAMINEN
OHJE: Talousosaamista on laskenta, taloussuunnittelu, talousseuranta sekä varainhankinta.
JOUSTAVUUS JA ALOITEKYKY
OHJE: Joustavuutta ja aloitekykyä on avoimuus muutokselle, muutoksiin sopeutuminen, oma-aloitteisuus sekä toiminta uusissa tilanteissa.
STRATEGINEN OSAAMINEN
OHJE: Strategista osaamista on suunnittelu, analyyttinen tapa ajatella, arviointi ja palaute, ongelmanratkaisukyky, ennakointi, käsillä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen, priorisointitaito, riskien arviointi, varmistus sekä ymmärrys.
ELÄMÄNHALLINTAOSAAMINEN
OHJE: Elämänhallintaosaamista on oppimishalu ja –taito, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, ajankäytön hallinta, itsenäinen työskentely, itseohjautuvuus, itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, kokemuksesta oppiminen, kypsyys, käytännöllisyys, loogisuus, luotettavuus, motivaatio ja motivoitumisen taito, oman roolin tunnistaminen, omatoimisuus, periksiantamattomuus, positiivinen asenne, proaktiivisuus, sisäinen motivaatio, kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, sitoutuneisuus, stressitilanteissa toimiminen, tinkimättömyys, tunteiden ja stressin käsittely, vastuullisuus sekä vastuunottaminen.
JOHTAMISOSAAMINEN
OHJE: Johtamisosaamista on koordinointikyky, päätöksentekotaito, johtamistaito, taito hallita konflikteja, suunnittelu- ja organisointitaito, ammattikäytännöt työyhteisössä, asiajohtaminen, hallinnollinen valvonta ja ohjaus sekä ihmisten johtaminen.
KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN
OHJE: Kansainvälistä osaamista on kielitaito, kulttuurien kohtaaminen sekä suvaitsevaisuus.
PROJEKTIOSAAMINEN
OHJE: Projektiosaamista on organisaatiotaidot, projektien suunnittelu, projektien ohjaaminen, projektityöskentely, projektin tulosten arviointi, tapahtumien järjestäminen sekä konseptisuunnittelu.
INNOVAATIO JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
OHJE: Innovaatio- ja yrittäjyysosaamista on hahmottamiskyky, luovuus, riskinottokyky, visiointikyky, ideasta toteutukseen, innovatiivisuus, uskallus yrittää ja epäonnistua, yhteiskuntavastuu, yrittäjämäinen asenne sekä muutosherkkyys.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN
OHJE: Kestävän kehityksen osaamista on ympäristöystävällisyys, luonnon kunnioittaminen, kestävä talous & resurssiviisaus sekä globaali vastuu.
KEHITTÄMISOSAAMINEN
OHJE: Kehittämisosaamista on arviointikyky, laatutyö, palautteenantokyky, palautteen vastaanottokyky, oman osaamisen kehittäminen sekä oman työn arviointi.
MUU TYÖELÄMÄOSAAMINEN
OHJE: Voit lisätä tähän sen osaamisen, joka ei ole tullut muilla osaamisalueilla ilmi. Muuta työelämäosaamista on mm. IT-taidot, turvallisuusosaaminen, lakisääteiset vastuut sekä materiaaleista ja välineistä huolehtiminen.
OHJE: Valitse tämä, jos olet hyödyntänyt ammatillista osaamistasi työtehtävässäsi tai jos tehtäväsi on kasvattanut ammatillista osaamistasi. Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti todisteosiossa. Jos olet opiskelija ja aiot hyödyntää pestissä saamasi osaamisen opinnoissa, huomioithan oppilaitoksen ohjeet, kun perustelet ja erittelet osaamistasi. Näin voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen hyväksi lukua.
Missä erityisesti olet onnistunut tässä työtehtävässä?
OHJE: Kerro, mikä oli haastavaa tai millaisia vastoinkäymisiä kohtasit ja mahdollisesti onnistuit voittamaan työtehtäväsi aikana.
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai “asiakkailtasi” saamastasi palautteesta.
Voit lisätä hakemukseesi liitteitä, joilla voit täydentää osaamisesi kuvausta. Liite voi olla kuva-, video-, ääni- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -