Työelämätaitoja vapaaehtoistehtävästä

Työelämätaitoja
vapaaehtoistehtävästä

Avainsanat:

arviointi, johtaminen, luottamushenkilö, organisaatio, osaaminen, rekrytointi, ryhmänjohtaminen, tavoitteet, toiminnansuunnitelu, vuosikello
Merkin saaja on toiminut vastuullisessa vapaaehtoistehtävässä piiriorganisaatiotasolla luottamushenkilönä. Hän osaa johtaa itseään ja ryhmää kohti yhteisiä tavoitteita sekä ymmärtää toiminnan jatkuvuuden merkityksen organisaatiossa sekä siihen liittyvät työskentelytavat ja -välineet osana kokonaisuutta. Piiriorganisaatiot tukevat paikallisyhdistysten toimintaa järjestämällä isoja tapahtumia, kilpailuja ja koulutuksia sekä koordinoimalla alueellista yhteistyötä.

MERKIN SAAJA

Ryhmässä toimiminen

 • Osaa johtaa itseään kohti tavoitteita (esimerkiksi ajankäytössä ja itsensä motivoinnissa).
 • Osaa johtaa ryhmää kohti tavoitteita.
 • Osaa huomioida ryhmän haasteet ja ongelmat sekä osaa ratkaista ne. Osaa pitää huolen sovituista aikatauluista (dl:istä) luotettavasti. Ymmärtää oman roolinsa ryhmässä. Osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa.
 • Pystyy antamaan kannustavaa ja kehittävää palautetta ryhmälleen.

Toiminnan jatkuvuus

 • Ymmärtää toiminnan jatkuvuuden tärkeyden ja mitä se vaatii, esimerkiksi huolehtien omasta seuraajastaan (luottamushenkilön pesti).

Kokonaisuuden hallinta ja johtaminen

 • Ymmärtää toimikunnan / ryhmän / toiminnanalan paikan ja merkityksen koko organisaatiossa ja hyödyntää sen ryhmänsä toiminnassa.
 • Osaa hyödyntää toimintasuunnitelman, toiminnanarvioinnin ja vuosikellon osana ryhmän työskentelyä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä suunnittelee toiminnan niin, että se on strategian mukaista.
 • Ymmärtää partiotoiminnassa kasvatuksen päämäärän.

Kriittinen ajattelu ja oman toiminnan arviointi

 • Arvioi ja kehittää omaa ja ryhmänsä toimintaa jatkuvasti.
 • Kykenee asettamaan erilaisten aikajänteiden tavoitteita. Osaa asettaa tavoitteille soveltuvat mittarit.
 • Tunnistaa omat kehittämiskohteensa, kehittää itseään ja kouluttautuu aktiivisesti.

MUU OSAAMINEN

Partio brändinä

 • Tuntee partion kasvatusjärjestönä ja osaa toteuttaa partio-ohjelmaa. Toimii partion arvojen ja brändin mukaisesti. Tuntee toimikuntansa / ryhmänsä / toiminnanalansa tärkeimmät yhteistyökumppanit.
 • Ymmärtää partion vaikutus/vaikuttavuusmahdollisuudet.
 • Tunnistaa partion arvot ja soveltaa niitä toiminnassaan.

Itsensä johtaminen

 • Osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä.
 • Osaa arvioida omat resurssinsa ja jaksamisensa ja osaa tarvittaessa kieltäytyä ja/tai pyytää apua. Osaa priorisoida tehtävänsä.
 • Nauttii tekemästään vapaaehtoistyöstä, ymmärtää sen merkityksen ja tietää, mitä hän itse saa/kehittyy/oppii vapaaehtoistehtävässään (pestissään).
 • Osaa ottaa palautetta vastaan ja ymmärtää, miten voi hyödyntää sitä.
 • Osaa käyttää annettuja työkaluja (esimerkiksi kokouspaikan avain, sähköiset työskentelyalustat ja materiaalipankit). Tuntee järjestön turvallisuusohjeet sekä toiminnalleen olennaiset linjaukset ja toimii niiden mukaisesti.
 • Osaa kysyä neuvoa ja osaa etsiä tietoa.

Rekry/HR-osaaminen

 • Osaa koota tarkoituksenmukaisen tiimin ympärilleen ja tunnistaa ryhmän vahvuudet ja heikkoudet.

Arviointi on tehty hakijan toimittamien dokumenttien ja itsearvioinnin pohjalta.


Hyvä osaamismerkin hakija,

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen:

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että liite ja merkin kuvaus näkyvät julkisina. Omat arviosi eivät tule myönnetyssä merkissä näkyviin. Pääset itse muuttamaan julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteen osalta nettietiketti. Vältä muiden henkilöiden nimeämistä kirjoittamissasi esimerkeissä myöhemmin hakemuksessa. Muista, että hakemuksessa olennaisia osia ovat oma arviointisi sekä vapaaehtoistyössä (luottamustehtävässäsi) oman esimiehesi suositus. Se kannattaa pyytää valmiiksi ja tallentaa itselle etukäteen. Osaamismerkkiä ei hyväksytä ilman hakemukseen liitettyä puoltoa/suositusta.


Voit hakea tätä osaamismerkkiä vain mikäli olet toiminut luottamushenkilönä yhden toimintakauden piiriorganisaatiossa (1 vuosi) osallistuen toiminnansuunnitteluun ja -arviointiin.

Arvioi seuraavissa kohdissa omaa osaamistasi asteikolla 1-5 miten hyvin hallitset seuraavat kokonaisuudet. Mieti samalla mitkä olisivat omia kehittämiskohtiasi. (*Nämä arviot eivät tule myönnetyssä osaamismerkissä näkyville, ellet itse niin määrittele Openbadge Passport-asetuksissa.)

Osaan johtaa itseäni kohti tavoitteita (suunnitella ajankäyttöäni ja motivoida itseäni). Osaan johtaa ryhmää kohti tavoitteita. Osaan huomioida ryhmän haasteet ja ongelmat sekä osaa ratkaista ne. Osaan pitää huolen sovituista aikatauluista (dl:istä) luotettavasti. Ymmärrän oman roolini ryhmässä. Osaan toimia erilaisten ihmisten kanssa. Pystyn antamaan kannustavaa ja kehittävää palautetta ryhmälleni.
Ymmärrän toiminnan jatkuvuuden tärkeyden ja mitä se vaatii esimerkiksi huolehtien oman seuraajani rekrytoinnista ja seuraajani perehdyttämisestä.
Ymmärrän toimikunnan / ryhmän / toiminnanalan paikan ja merkityksen koko organisaatiossa, tunnistan tärkeimmät rajapinnat ryhmäni toiminnan kannalta ja osaan hyödyntää ne ryhmäni toiminnassa. Osaan hyödyntää toimintasuunnitelman, toiminnanarvioinnin ja vuosikellon osana ryhmän työskentelyä. Ymmärrän toimintasuunnitelman, toiminnanarvioinnin ja vuosikellon osana ryhmäni ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Suunnittelen toiminnan niin, että se on strategian mukaista. Ymmärrän partiotoiminnassa kasvatuksen päämäärän.
Arvioin ja kehitän omaa ja ryhmäni toimintaa jatkuvasti. Kykenen asettamaan erilaisten aikajänteiden tavoitteita. Osaan asettaa tavoitteille soveltuvat mittarit. Tunnistan omat kehittämiskohteeni. Kehitän itseäni ja kouluttaudun aktiivisesti.
Tunnen partion kasvatusjärjestönä ja osaan toteuttaa partio-ohjelmaa. Tunnistan partion arvot ja sovellan niitä toiminnassani. Toimin ja johdan partion arvojen ja brändin mukaisesti. Tunnen toimikuntani / ryhmäni / jaostoni/ toiminnanalani tärkeimmät yhteistyökumppanit. Ymmärrän partion vaikutus- ja vaikuttavuusmahdollisuudet lähiympäristössä ja yhteiskunnassa.
Osaan tehdä itsenäisiä päätöksiä. Osaan arvioida omat resurssini ja jaksamiseni ja osaan tarvittaessa kieltäytyä tai pyytää apua. Osaan priorisoida tehtäväni. Nautin tekemästäni vapaaehtoistyöstä ja ymmärrän merkityksellisen roolini vapaaehtoistyössä. Tiedän mitä saan itselleni (kehityn ja opin) vapaaehtoistehtävässäni. Osaan ottaa palautetta vastaan ja ymmärrän, miten voi hyödyntää sitä. Osaan käyttää annettuja työkaluja (esimerkiksi kokouspaikan avain, sähköiset työskentelyalustat ja materiaalipankit). Tunnen järjestön turvallisuusohjeet sekä toiminnalleni olennaiset linjaukset ja toimii niiden mukaisesti. Osaan kysyä neuvoa ja osaan etsiä tietoa.
Osaan koota tarkoituksenmukaisen tiimin ympärilleni. Tunnistan ryhmän vahvuudet ja heikkoudet.
Mainitse konkreettisia esimerkkejä miten yllä mainitut seikat ovat toteutuneet toiminnassasi tai voit kertoa miten ne liittyvät tehtäviisi luottamushenkilönä.
Puoltaja, eli suosituskirjeen toimittaja voi olla esimerkiksi hakijan vapaaehtoistyön esimies, hallituksen jäsen, organisaatiossa ylempänä toimiva puheenjohtaja tms. Suosituksessa tulisi mielellään kuvata tehtyä työtä ja asemaa siten, että siitä on hyötyä osaamismerkin hakijalle myös siviilielämässä, työnhaussa tai opinnoissa.
Voit lisätä toisen suosituksen/puollon tai muun kiitokset/terveisen itseäsi koskien merkin mukaan niin halutessasi.
- tai -