Krävande frivilliguppdrag

Krävande
frivilliguppdrag

Mottagaren har på ett förtjänstfullt och målmedvetet sätt gjort frivilligarbete och fördjupat sin kompetens som ledare och sakkunnig. Roihu 2016 är det sjunde internationella scoutlägret som ordnats av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n i Evios. Finlands största ungdomsevenemang kulminerade i ett läger den 20.-28.7.2016 där över 17 000 scouter deltog från tiotals olika länder.

[Open criteria in new window]

Mottagaren

  • kan förbinda sig att göra frivilligarbete i ett långvarigt uppdrag.
  • kan inneha både ekonomiskt och funktionellt ansvar.
  • kan framgångsrikt leda en eller flera medarbetare.
  • kan framgångsrikt utveckla och dela med sig av sin sakkunskap.
  • kan utvärdera sitt eget agerande och sin utveckling samt föra fram det egna kunnandet på ett tydligt sätt i arbetslivet.
  • kan ta emot feedback och utvärdera samt utveckla verksamheten på basis av den.
  • kan kommunicera interaktivt i olika omgivningar och miljöer.

kirjoita kuvaus tähänInput your badge claim code here.


Beskriv kort ditt uppdrag. Du kan använda uppdragsbeskrivningen eller din handledares beskrivning av uppdaget.
Skriv vilket delområde/team du hörde till.
Ange den tidsperiod då du skött uppdraget på följande sätt: ddmmyyyy – ddmmyyyy

Kunskap och färdigheter i samband med uppdraget: Aktivera de kompetenser som ingått i ditt uppdrag genom att välja dem i drop down -menyerna nedan. Beskriv ditt kunnande inom respektive område.

KOMMUNIKATIONSKOMPETENS
Exempel: interaktion, förmåga att lyssna, muntlig och skriftlig kommunikation, förmåga att uppträda, multilitteracitet.
INTERAKTIONSKOMPETENS
Exempel: konflikthantering, intressebevakning, representation, krisarbete, empati, förhandlingsförmåga, samarbetsfärdigheter, social observation, tolerans och respekt, emotionell intelligens, handledning och arbetsvägledning, samförstånd, kollegialitet.
NÄTVERKSKOMPETENS
Exempel: skapa nätverk, förmåga att identifiera samt upprätthålla viktiga kontakter.
EKONOMISK KOMPETENS
Exempel: kalkylering, ekonomiplanering, budgetuppföljning, medelinförskaffning.
FLEXIBILITET OCH INITIATIVFÖRMÅGA
Exempel: öppenhet för förändringar, förmåga att anpassa sig till förändringar, initiativförmåga, verksamhet i nya situationer.
STRATEGISK KOMPETENS
Exempel: planering, analytiskt tänkande, utvärdering och feedback, problemlösningsförmåga, förutseende, att utnyttja saker och ting som finns till hands, förmåga att prioritera, riskanalys, försäkring, förståelse.
LIVSKOMPETENS
Exempel: iver och förmåga att lära sig, förmåga att styra och kontrollera sin tidsanvändning, känna till sina egna styrkor, självständigt arbete, självkänsla, självbild, självförståelse, att lära sig av sina erfarenheter, mogenhet, praktikalitet, logik, pålitlighet, motivation och förmågan att bli motiverad, att känna igen sin egen roll, initiativförmåga, förmåga att inte ge upp, positiv inställning, proaktivitet, inre motivation, förmåga att sätta upp och nå egna mål, förmåga att förbinda sig, förmåga att agera under stress, förmåga att inte ge efter, hantering av stress och känslor, ansvarskänsla, ansvarstagande.
LEDARSKAPSFÄRDIGHETER
Obligatorisk information. Exempel: förmåga att koordinera, förmåga att fatta beslut, ledarskapsfärdigheter, förmåga att hantera konflikter, förmåga att planera och organisera, yrkespraxis i arbetsgemenskapen, förmåga att leda ärenden, administrativ övervakning och handledning, förmåga att leda människor.
INTERNATIONELL KOMPETENS
Exempel: språkkunskaper, kulturmöten, tolerans.
PROJEKTFÄRDIGHETER
xempel: organisationsförmåga, projektplanering, projektledning, projektarbete, projektevaluering, att ordna evenemang, konceptplanering.
INNOVATIONS- OCH FÖRETAGSAMHETSKOMPETENS
Exempel: gestaltningsförmåga, kreativitet, förmåga att ta risker, förmåga att visionera, förmåga att förverkliga en idé, innovationsförmåga, mod att försöka och misslyckas, samhällsansvar, företagarinställning, sårbarhet för förändringar.
KOMPETENS INOM HÅLLBAR UTVECKLING
Exempel: miljövänlighet, respekt för naturen, hållbar ekonomi, resurssmart, globalt ansvar.
UTVECKLINGSKOMPETENS
Exempel: evalueringsförmåga, kvalitetsarbete, förmåga att ge och ta emot respons, förmåga att utveckla sin egen verksamhet, förmåga att utvärdera sitt arbete.
ÖVRIG ARBETSLIVSKOMPETENS
Här kan du beskriva sådan kompetens som inte kommer fram annanstans, t.ex. IT-kunskaper, säkerhetskunskaper, lagstadgade ansvarsuppgifter, ansvar för och vård av material och redskap.
Fyll i denna punkt om du utnyttjat din yrkeskompetens i ditt uppdrag eller om uppdraget utvecklat din yrkeskompetens. Beskriv med egna ord. Om du är studerande och kommer att utnyttja den kunskap och de färdigheter du fått i uppdraget skall du beakta de instruktioner du fått av din läroanstalt när du fyller i denna punkt. På så sätt kan du använda kunskapsmärket när du ansöker om studieprestationer.
Beskriv på vilket sätt du lyckades speciellt bra i ditt uppdrag?
Berätta om eventuella utmaningar och motgångar du stött på i uppdraget samt på vilket sätt du övervann dem.
Beskriv mera ingående hurdan feedback du fått av din handledare, av dina medarbetare eller av dina "kunder".
Här kan du bifoga bilagor som bestyrker och kompletterar din kompetens. Bilagan kan vara en bild-, video- eller textfil.
Vi skulle gärna göra en uppföljning på hur kompetensmärkena tagits i bruk och vilken betydelse de har i t.ex. frivilligarbete samt vilket erkännande och omnämnande märkena har fått. Vi hoppas att vi kan kontakta dig senare. Tack på förhand!
- or -